ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠK. ROK  2021/2022
 
Vážení rodiče, 
 
harmonogram zápisu do MŠ pro školní rok 2021/2022 vzhledem k epidemické situaci zveřejníme, jakmile budeme mít více informací a bude to možné.
________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
Vážení rodiče, kvůli současné situaci bude letos probíhat zápis do MŠ následovně:

I. Fáze: Vyplnění žádosti

V roce 2020 bude vyplňování žádostí probíhat v termínu od 6. 4. do 3. 5. 2020.

Od 6. 4. 2020 bude spuštěna webová aplikace zápisy – https://zapisdoms.praha5.cz, kde rodiče vyplní elektronickou přihlášku, kterou si následně i s přílohami vygenerují.

Kritéria jsou uveřejněna na https://zapisdoms.praha5.cz/kriteria-rizeni

Po vygenerování žádosti na  https://zapisdoms.praha5.cz   získáte jedinečný číselný identifikátor, který zajistí anonymitu dítěte.

Žádost o přijetí dítěte je možné vydat i  vyplněním přihlášky na ÚMČ Praha 5, Odboru školství:

ÚMČ Praha 5 – odbor školství, nám. 14. října 1381/4, 150 22 Praha 5

1. patro, č. dv. 115 – Olivie Zemanová, tel. 257 000 303

1. patro, č. dv. 115 – Marcela Dočkalová, tel. 257 000 188

1. patro, č. dv. 117 – Lucie Marešová, tel. 257 000 459

Vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu pouze po předchozím telefonickém objednání.

II. Fáze: Sběr žádostí


Žádost i s přílohami lze do MŠ doručit těmito způsoby:

  1.  přes datovou schránku ( friqxw5 )
  2.  e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (na e-mail: leskova.denisa@zsradlicka.cz)
  3.  poštou, a to do 3. 5. 2020
  4.  osobně (v krajním případě- po předchozí telefonické domluvě- na tel. č. 774 100 308)

 

III. Fáze: Přijímací řízení

6. 5. – 4. 6. 2020

V tomto období obdržíte informaci o přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte do MŠ.

Od 24. 5. 2020 se budou moci rodiče opět přihlásit do aplikace https://zapisdoms.praha5.cz a sledovat zde umístění svého dítěte v tabulce přijatých dětí.

  • Možnost nahlédnutí do spisu budou mít rodiče 1. 6. 2020 po předchozí telefonické domluvě.

Pozor, důležité:

1) V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení zdravotního stavu dítěte rodič:


1. prohlásí, že je dítě řádně očkované (vzor viz níže), a
2. doloží kopii očkovacího průkazu.
V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

 Vzor textu čestného prohlášení k očkování:

Já (jméno a příjmení), prohlašuji, že (jméno a příjmení dítěte), nar. (XX.X. XXXX) se podrobil(a) všem stanoveným pravidelným očkováním podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

 Příloha: kopie očkovacího průkazu

 Podpis zákonného zástupce

 

 2) V Žádosti přibyla příloha Souhlas zákonného zástupce se zpracováním osobních údajů, která znamená, že rodiče již nedokládají MŠ občanské průkazy dětí ani potvrzení o trvalém pobytu dítěte.

(Toto bude ověřovat OŠK v součinnosti s odborem živnostenským a občanskospr.  agend, odd. osobních dokladů a evidence obyvatel.)

3) Je povinností zákonných zástupců všech dětí v posledním roce před nástupem do základní školy dostavit se k zápisu do MŠ a to i v případě, že dítě bude vzděláváno doma.

 

 

Publikováno: 7.4.2020, Mgr. Denisa Lešková

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

© 2009 Všechna práva vyhrazena

Webdesign AlmaDeo